ZESPÓŁ

Grzegorz Pronobis, Sylwia Widzisz-Pronobis, Ewa Szymańska-Sułkowska, Karol Sabalczyk

2009

IDEA

W istniejącej tkance urbanistycznej najbliższego otoczenia opracowywanego terenu brak dominanty, a nawet niewielkiego wyróżnika.  Opracowywany teren znajduje się  wzdłuż pierzei ulicy.

Projektowany obiekt powinien się wpisać urbanistycznie w otaczający krajobraz miejski. Jednocześnie istotne wydaje się, aby obiekt stał się charakterystycznym punktem tkanki miejskiej.

Proponowany obiekt wpisuje się zarówno swoim usytuowaniem oraz jak i wielkością w istniejąc tkankę miejską.

Ideą projektu jest stworzenie harmonijnej kompozycji układu przestrzennego z równoczesnym stworzeniem budynku wyróżniającego się charakterem i formą od typowego otoczenia nieciekawych bloków, jednak bez agresywnych działań przestrzennych, przy uszanowaniu środowiska naturalnego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren położony w obrębie centrum Gryfina w spokojnej okolicy sąsiadującej od wschodu z pięknym parkiem miejskim. Teren przeznaczony do zainwestowania leży na działce na której istnieje już zagospodarowanie- jest to obiekt szkoły wraz z niewielkim zapleczem sportowym.

Po zachodniej stronie znajdują się czteropiętrowe bloki mieszkalne o niewyszukanej formie, typowe dla budownictwa masowego lat 70 i 80.

Dla terenu sporządzany jest plan miejscowy zapisy którego zostały ujęte w przedstawianym projekcie. Spełniono zarówno narzucone warunki w zakresie procentu zabudowy terenu jak i terenów zielonych (biologicznie czynnych). Odniesiono się także do wytyczonych linii obowiązującej i nieprzekraczalnej zabudowy. W odniesieniu do istniejących uwarunkowań urbanistycznych układu tej części miasta zaproponowano wpisanie się w kwartał  się poprzez kontynuację ortogonalnych, prostoliniowych podziałów przestrzennych. Obiekt usytuowano zatem równolegle do ulic, zorientowany dłuższą osią północ-południe. Taka orientacja powoduje korzystne warunki oświetleniowe  hali, które dodatkowo można regulować mechanicznie z wnętrza hali.

Wejście główne znajduje się przy ul. Niepodległości Elewacja od tej strony jest całkowicie przeszklona, umożliwiając przechodniom zaglądanie do wnętrza hali co ma zachęcać do wejścia i korzystania z rozrywek jakie oferuje.

Koncepcja przewiduje jak największą integrację z terenami zielonymi włączając się niejako w funkcje parkowe. Wykorzystywany jest w tym celu naturalny spadek terenu i różnica wysokości pomiędzy ulica Niepodległości a ulica Parkową. Budynek wpisuje się w tę różnicę, częściowo chowając się w terenie. W poziomie parteru budynek jest dostępny od zachodu z poziomu ulicy. dach obiektu został ukształtowany jako wznoszący się, wykorzystujący  różnicę poziomów w celu ukrycia kondygnacji użytkowej i parkingowej poniżej. od ulicy parkowej widzimy zatem urządzony skwer miejski częściowo umieszczony w terenie, częściowo na zaadaptowanym dachu obiektu. Od  parkingu terenowego w dach wcinają się dwa wejścia do budynku. Na sam dach można ponadto wejść i spacerować- bezpieczeństwo zapewniają balustrady z grubego szkła bezpiecznego okalające dach. Na dachu część nawierzchni przewidziana została jako trawniki z niską zielenią urządzoną. Wszelkie przewody instalacji wentylacyjnej, czerpnie, wyrzutnie , zostaną potraktowane jako „rzeźby industrialne” ,  uformowane w atrakcyjny, intrygujący sposób i wykończone estetycznie z użyciem nowoczesnych materiałów . Mają stanowić integralną część terenów skweru z zachowaniem przepisów technicznych.

Układ nawierzchni celowo nie rozróżnia powierzchni utwardzonych i pieszych, i parkingowych aby zachować spójność odbioru wizualnego tego fragmentu, dodatkowo przenosząc płynne płaskie podziały nawierzchni na dach. Ma to wywołać wrażenie spływania układu tarasów w kierunku parku.

Zaproponowano pochylnie terenowe celem udogodnienia komunikacji dla osób poruszających się na wózkach, rowerach, z małymi dziećmi itp. Z poszerzeniami w formie małych placyków z meblami miejskimi przy spocznikach.

Proponuje się częściowe zachowanie zieleni istniejącej wysokiej przy granicy północnej z koniecznymi zabiegami pielęgnacyjnymi oraz dosadzeniem odpowiednich gatunków dla urozmaicenia pokroju drzew i ich kompozycji. Przewidziano także nowe nasadzenia gatunków parkowych, łatwo formowalnych wzdłuż parkingu. Ma to nie tylko charakter estetyczny, ale także funkcjonalny- jako częściowe zacienienie miejsc postojowych.,

Od strony parku zgodnie z warunkami konkursu zaproponowano wjazd na parking terenowy dla samochodów osobowych.

Rampa wjazdowa do garażu podziemnego znajduje się po stronie- zachodniej – od  wejścia głównego. Obie części terenu łączy przejście piesze- zgodnie z wytycznymi projektu planu.

Teren w chwili obecnej jest ogrodzony. W projekcie przewidziano wydzielenie jedynie części szkolnej istniejącej. Zakłada się otwarcie nowoprojektowanego obiektu dla użytkowników, integrację obiektu z otoczeniem, jego dostępność, wobec tego rezygnuje się z wytwarzania barier terenowych.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Projektowana hala sportowa ma pełnić różne role: służąc zarówno profesjonalnym zawodnikom na czas organizacji wszelakich zawodów różnej rangi,  jak również amatorom, dorosłym jak i dzieciom, oraz organizacji zajęć wychowania fizycznego dla młodzieży. Ze względu na swój charakter projektowana hala stanie się centrum sportowym o znaczeniu ponadlokalnym. Program funkcjonalny przewiduje bogaty program zajęć ruchowych oferowanych niezależnie od działania samej przestrzeni areny sportowej, dostępny dla użytkowników nie korzystających z rozgrywek na boisku głównym.  Gwarantuje to funkcjonowanie obiektu także poza organizowanymi rozgrywkami sportowymi, czy zajęciami dydaktycznymi z zakresu kultury fizycznej i oferuje interesujący program mieszkańcom miasta.

Główne wejście od strony ulicy Niepodległości prowadzi do przestronnego wygodnego holu umożliwiającego swobodny przepływ ludzi nawet dla pełnej widowni. Z holu ruch użytkowników rozdzielany jest bądź do głównej hali sportowej, bądź do pomieszczeń na zajęcia kameralne jak aerobik, joga, itp.

Główną część kompleksu stanowi główna sala sportowa z parkietem umożliwiającym odbycie zawodów w różnych dyscyplinach: piłka ręczna, futsal, koszykówka, siatkówka. W Sali przewidziano amfiteatralną, stałą widownię z jednej strony, wzdłuż dłuższej osi Hali na 540 miejsc podzielonych na 4 sektory. Parkiet jest obniżony względem terenu zewnętrznego co umożliwia pewny wgląd w halę z poziomu chodnika.

Ideą tego rozwiązania jest wywołanie interakcji pomiędzy przypadkowym przechodniem a użytkownikiem hali poprzez zachęcanie do uczestnictwa i promocja aktywności fizycznej, ponieważ każda widoczna interesująca aktywność miejsca jest magnesem przyciągającym kolejnych użytkowników.

Na poziomie parkietu (przyziemia) – na zapleczu głównej hali zlokalizowano szatnie zawodników profesjonalnych jak również pomieszczenia dla sędziów, lekarza, trenerów oraz przestrzenie magazynowe dla siedzisk tymczasowych wystawianych w razie konieczności na poziomie parkietu jako dodatkową widownię. Zawodnicy dostają się do obiektu przez klatkę schodową prowadzącą z garażu podziemnego, w którym przewidziano stanowiska dla autokarów z zawodnikami.

W poziomie parteru zlokalizowane są także pomieszczenia techniczne związane z obsługą i bezpieczeństwem użytkowania obiektu.

Na poziomie wyższym zlokalizowano dodatkowe szatnie przeznaczone dla pozostałych możliwych użytkowników hali sportowej oraz dodatkowe mniejsze sale sportowe mogące służyć rozgrzewce lub innym sportom takim jak sztuki walk, tenis stołowy, gimnastyka lub zajęcia rekreacyjne – aerobik, joga itp.

Nad widownią umieszczono boksy sędziowskie, dla VIPów oraz dziennikarzy, dostępne z tego poziomu.

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Główna konstrukcja hali została przewidziana jako stalowa, kryta dachem o spadku 6% podpartym kratownicami stalowymi. Pozostała część konstrukcji – żelbetowa. Ściany zewnętrzne wykończone płytami betonowymi z estetyką szalunku deskowego. Łączenie płyt zgodnie z układem wizerunku szalunku. Ściana elewacyjna frontowa – szklana w technologii ślusarki aluminiowej np. Reynaers CS50. Pomiędzy foyer a areną sportową w osi poprzecznej także przewidziano ścianę szklaną w tej technologii. Zapewnia ona wgląd w sale osobom oczekującym na wejście, lub postronnym widzom zaciekawionym wydarzeniami sportowymi.

Konstrukcja widowni żelbetowa. Widownia wyposażona w składane siedziska trwale montowane to stopni widowni.

Ściany działowe murowane.